Innowacyjny projekt

Informujemy, że Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o., realizuje projekt:

Opracowanie metod badawczych służących do wykonywania badań testowych weryfikujących możliwość wykorzystania linii energetycznych NN – niskiego napięcia (poniżej 1 kV) na potrzeby realizacji transmisji danych odczytywanych z inteligentnych liczników energii elektrycznej,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu metod badawczych służących do wykonywania badań testowych weryfikujących możliwość wykorzystania linii energetycznych NN - niskiego napięcia  (poniżej 1 kV) na potrzeby realizacji transmisji danych odczytywanych z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Dzięki opracowanym w ramach projektu metodom badawczym możliwa będzie weryfikacja możliwości wykorzystania linii energetycznych na potrzeby realizacji transmisji danych odczytywanych z inteligentnych liczników energii elektrycznej.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 123 000,00 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 100 000,00 PLN.

IP RPO WM przyznało dofinansowanie (współfinansowanie UE) w kwocie: 90 000,00 PLN

Wkład własny Beneficjenta wynosi: 33 000,00 PLN.

INTEGRACJA TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI

  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o

ul. Babińskiego Józefa 62a; 30-393 Kraków

tel. 12 269 24 22

fax 12 269 27 20

 

 

Administratorem przetwarzanych danych

osobowych jest ZSK sp. z o.o.